กล้าทุกวัน น. . “บาเกียว สุนทรียะเมือง และสำนึกอาณานิคมในฟิลิปปินส์”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 31-62, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/258251.