เอื้อรักสกุล จ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history/article/view/259880.