หงษ์สต้น ป. “เชือดไก่ให้ลิงดู: รัฐไทยกับการทำลายศัตรูด้วยนาฏกรรม”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 1, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, น. 53-99, doi:10.14456/thammasat-history.2014.7.