ทิพย์พิมล อ. “กฎหมายชารีอะห์กับผู้หญิงอาเจะห์: ชายขอบของชายขอบ”. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 114-58, doi:10.14456/thammasat-history.2017.3.