รูปแบบการส่งบทความ

ในการส่งบทความเพื่อพิจารณา ให้ผู้เขียนส่งไฟล์เอกสารจำนวน 2 ไฟล์เข้ามาในระบบโดยมีเนื้อหาและใข้รูปแบบการจัดหน้าเอกสาร ดังนี้

ไฟล์แรก ระบุรายละเอียดของผู้แต่ง 

ดาวน์โหลด template ไฟล์รายละเอียดผู้แต่ง

- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้ตัวอักษรTH SarabunPSK ตัวเลขให้พิมพ์เป็นเลขอารบิก

- ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสังกัดของผู้แต่งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แต่ง

- การบันทึกชื่อไฟล์ให้บันทึกในชื่อ: ชื่อบทความ_รายละเอียดผู้แต่ง เช่น การจัดการขยะ_รายละเอียดผู้แต่ง

ไฟล์ที่สอง ระบุเนื้อหาของบทความ

ดาวน์โหลด template ไฟล์เนื้อหาบทความ

- จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) กั้นหน้ากระดาษ บน และ ล่าง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ซ้าย และ ขวา 1.1 นิ้ว (2.8 เซนติเมตร)

- ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 pt

- บทคัดย่อสำหรับบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 550 คำ และคำสำคัญ (keywords)

- เนื้อหาของบทความเรียงตามลำดับ

- การบันทึกชื่อไฟล์ให้บันทึกในชื่อ: ชื่อบทความ เช่น การจัดการขยะ