กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี SET 100 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF