ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนี SET 100

  • ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วิลาส วิถีไพร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • เกรียงจิตติ วิรัตน์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ขัตติยา ฉายาพันธุ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ไตรรงค์ ทองหัตถา วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พัทธนันท์ เพชรเชิดชู สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำสำคัญ: โครงสร้างเงินทุน, ดัชนี SET 100, ตลาดหลักทรัพย์, การวิเคราะห์สหสัมพันธ์, การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

บทคัดย่อ

การกำหนดโครงสร้างเงินทุนที่ดีส่งผลต่อมูลค่ากิจการที่เพิ่มมากขึ้น งานวิจัยฉบับนี้จึงศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่อยู่ในดัชนี SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ขนาด สินทรัพย์มีตัวตน สภาพคล่อง(สินทรัพย์) การเติบโต ความสามารถในการทำกำไร ผลกระทบจากประโยชน์ทางภาษี สภาพคล่อง(เงินสด) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน กำไร และโครงสร้างสินทรัพย์ โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ ในระหว่างปี 2560 – 2562 ซึ่งกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นตัวอย่าง 100 กิจการ จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน 216 ข้อมูล ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlations) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) พบว่า ขนาด การเติบโต และผลประโยชน์ทางภาษี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโครงสร้างเงินทุน ในขณะที่ สินทรัพย์ที่มีตัวตน สภาพคล่อง ความสามารถในการทำกำไร และกระแสเงินสดการดำเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับโครงสร้างเงินทุน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ทศพร ดาราโพธิ์, และสุภา ทองคง. (2563). ผลกระทบโครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 15(2), 109-122.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพค์ร้ังที่ 7). กรุงเทพฯ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รวงฝน ใจสมุทร. (2558). โครงสร้างเงินทุนพื้นฐานความสำเร็จของกิจการ. สืบค้น 10 ธันวาคม 2563, จาก http://www.thai-iod.com.

สุรกิจ คำสงศ์ปีน. (2559). การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Adam, T., & Goyal, V. K. (2008). The investment opportunity set and its proxy variables. Journal of Financial Research, 31(1), 41-63.

Al-Hunnayan, S. H. (2020). The capital structure decisions of Islamic banks in the GCC. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(4), 745–764.

Ali Ahmed, H. J., & Hisham, N. (2009). Revisiting capital structure theory: A test of pecking order and static order trade-of model from Malaysian Capital Market. International Research Journal of Finance and Economics, 30, 58-65.

Alipour, M., Mohammadi, M. F. S., & Derakhshan, H. (2015). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in Iran. International Journal of Law and Management, 57(1), 53-83.

Alom, K. (2013). Capital structure choice of Bangladeshi firm – An empirical investigation. Asian Journal of Finance and Accounting, 5(1), 320-334.

Arosa, C. M. V., Richie, N., & Schuhmann, P. W. (2014). The impact of culture on market timing in capital structure choices. Research in International Business and Finance, 31, 178-192.

Aulová, R., & Hlavsa, T. (2013). Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 5(2), 14.

Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1), 1- 32.

Baskin, J. (1989). An empirical investigation of the pecking order hypothesis. Financial Management, 18(1), 26-35.

Basu, N., Paeglis, I., & Rahnamaei, M. (2016). Multiple blockholders, power, and firm value. Journal of Banking & Finance, 66(c), 66-78.

Benkraiem, R., & Gurau, C. (2013). How do corporate characteristics affect capital structure decisions of French SMEs? International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 19(2), 149–164.

Bistrova, J., Lace, N., & Peleckienė, V. (2011). The influence of capital structure on Baltic corporate performance. Journal of Business Economics and Management, 12(4), 655-669.

Bradley, M., Jarrell, G. A., & Kim, E. (1984). On the existence of optimal capital structure: theory and evidence. Journal of Finance, 39(3), 857-878.

Chakrabarti, A., & Chakrabarti, A. (2019). The capital structure puzzle – evidence from Indian energy sector. International Journal of Energy Sector Management, 13(1), 2–23.

Chung, K. H. (1993). Asset characteristics and corporate debt policy: an empirical test. Journal of Business Finance & Accounting, 20(1), 83-98.

Dammon R., & Senbet L. (1988). The effect of taxes and depreciation on corporate investment and financial leverage. Journal of Finance, 43(2), 357-373.

Dang, V. A., Kim, M., & Shin, Y. (2014). Asymmetric adjustment toward optimal capital structure: Evidence from a crisis. International Review of Financial Analysis, 33(c), 226-242.

DeAngelo, H., & Masulis, W. R. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of Financial Economics, 8(1), 3-29.

Deesomsak, R., Paudyal, K., & Pescetto, G. (2004). The determinants of capital structure: evidence from the Asia Pacific region. Journal of Multinational Financial Management, 14(4-5), 387- 405.

Ebrahim, S. M., Girma, S., Shah, M. E., & Williams, J. (2014). Dynamic capital structure and political patronage: The case of Malaysia. International Review of Financial Analysis, 31, 117-128.

Fauver, L., & McDonald, M. B. (2015). Culture, agency costs, and governance: International evidence on capital structure. Pacific-Basin Finance Journal, 34(c), 1-23.

Ghosh, A. A., & Moon, D. (2010). Corporate debt financing and earnings quality. Journal of Business Finance & Accounting, 37(5-6), 538-559.

Gitman, L., & Zutter, C. (2012). Principles of managerial finance (13th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Givoly, D., Hayn, C., Ofer, R., & Sarig, O. (1992). Taxes and capital structure: Evidence from firm’s response to the tax reform act of 1986. The Review of Financial Studies, 5(2), 331-355.

Glen, J. D., & Pinto, B. (1994). Debt or equity?: How firms in developing countries choose. Washington, D.C: World Bank.

Gottardo, P., & Maria Moisello, A. (2014). The capital structure choices of family firms Evidence from Italian medium-largeunlisted firms. Managerial Finance, 40(3), 254-275.

Griner E. H., & Gordon L. A. (1995). Internal cash flow, insider ownership and capital expenditures: A test of the pecking order and managerial hypothesis. Journal of Business Finance & Accounting, 22,179-199.

Habib, A. (2011). Growth opportunities, earnings performance and the valuation of free cash flow, Australasian Accounting. Business and Finance Journal, 5(4), 101-122.

Kaur, R., & Rao, N. K. (2009). Determinants of capital structure: experience of Indian cotton textile industry. The XIMB Journal of Management, 6(2), 97-112.

Kester, W. (1986). Capital and ownership structure: a comparison of United States and Japanese manufacturing corporations. Financial Management, 15(1), 5-16.

Khan, S., Bashir, U., & Islam, M. S. (2020). Determinants of capital structure of banks: evidence from the Kingdom of Saudi Arabia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Kraus Alan, & Litzenberger, Robert H. (1973). A state-preference model of optimal financial leverage. Journal of Finance, 28(4), 911-922.

Lei, L. (2020). Research on the impact of tax shield effect on corporate capital structure-empirical analysis based on a-share listed companies. Modern Economy, 11(1), 126-139.

Lemma, T. T., & Negash, M. (2014). Determinants of the adjustment speed of capital structure. Journal of Applied Accounting Research, 15(1), 64-99.

Liang, C. C., Liu, Y., Troy, C., & Chen, W. W. (2020). Firm characteristics and capital structure: Evidence from ASEAN-4 Economies. Emerald Publishing.

Livnat, J., & Zarowin, P. (1990). The incremental information content of cash-flow components. Journal of Accounting and Economics, 13(1), 25-46.

Malenya, A., Olweny, D. T., Mutua, D. M., & Mukanzi, D. C. (2017). Influence of tax shield on capital structure of private manufacturing firms in Kenya. IOSR Journal of Economics and Finance, 8(3), 47-53.

Mateeva, M., Poutziouris, P., & Ivanov, K. (2013). On the determinants of SME capital structure of Eastern and Central Europe – A dynamic panel analysis. Research in International Business and Finance, 27(1), 28-51.

Mazur, K. (2007). The determinants of capital structure choice: evidence from Polish companies. International Advances in Economic Research, 13(4), 495-514.

Michaelas, N., Chittenden, F., & Poutziouris, P. (1999). Financial policy and capital structure choice in UK SMEs: Empirical evidence from company panel data. Small Business Economics, 12(2), 113-130.

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, 187-221.

Nasution, A. A., Siregar, I., & Panggabean, R. (2017). The effect of profitability, asset tangibility, corporate tax, non-debt tax shield and inflation upon the financial capital structure of the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. 36(Icbmr), 65-74.

O'Brien, J. P., David, P., Yoshikawa, T., & Delios, A. (2014). How capital structure influences diversification performance: A transaction cost perspective. Strategic Management Journal, 35(7), 1013-1031.

Omran, M. M., & Pointon, J. (2009). Capital structure and firm characteristics: An empirical analysis from Egypt. Review of Accounting and Finance, 8(4), 454-474.

Ozkan, A. (2001). Determinants of capital structure and adjustment to long run target: Evidence from UK company panel data. Journal of Business Finance and Accounting, 28(1-2), 175-198.

Pathak, J. (2010). What determines the capital structure of listed firms in India? Some empirical evidence from Indian capital market.working paper. New York, NY; Baruch College. Retrieved April 15, 2014, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1561145

Phillips, P. A., & Sipahioglu, M. A. (2004). Performance implications of capital structure: Evidence from quoted UK organisations with hotel interests. The Service Industries Journal, Taylor & Francis Journals, 24(5), 31-51.

Rajan, R. G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50(5), 1421-1460.

Shyam-Sunder, L, & Myers, S. C. (1999). Testing static trade-off against pecking order models of capital structure. Journal of Financial Economics, 51(2), 219-244.

Supa, T., & Tatre, J. (2013). Dynamic panel data model for capital structural of listed companies in SET. Journal of Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, 3, 1-13.

Titman, S., & Wessels, R. (1988). The determinants of capital structure choice. Journal of Finance, 43(1), 1-19.

Tudose, M. B. (2012). Corporate finance theories. challenges and trajectories. Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7(2), 277- 294.

Udomsirikul, P., Jumreornvong, S., & Jiraporn, P. (2011). Liquidity and capital structure: The case of Thailand. Journal of Multinational Financial Management, 21(2), 106-117.

Ukaegbu, Ben, & Oino, Isaiah. (2014). The determinants of capital structure: A comparison of financial and non-financial firms in a regulated developing country – Nigeria. African Journal of Economic and Management Studies, 5(3), 341-368.

Upneja, A., & Dalbor, M. C. (2001). An examination of capital structure in restaurant industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(1), 54-59.

Velnampy, T., & Niresh, J. A. (2012). The relationship between capital structure & profitability. Global Journal of Management and Business Research, 12(13), 66-73.

Walsh, E. J., & Ryan, J. (1997). Agency and tax explanations of security issuance decisions. Journal of Business Finance & Accounting, 24(7-8), 943-961.

เผยแพร่แล้ว
2021-03-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)