เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ์

บทความวิชาการทั่วไป บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และพระพุทธศาสนา

กำหนดระยะเวลาตีพิมพ์: ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3  เดือน กันยายน - มิถุนายน

วิธีพิจารณาบทความ

1. บทความทุกบทความจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน

2. บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

บันทึกข้อมูลและพิสูจน์อักษร

ดร.อุดม จันทิมา

ดร.ทิพย์ธิดา ณ นคร

นายเกียรติยศ สุโพธิ์

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่

ฉบับละ 3000 บาท