เรียนรู้ผ่านหนัง : ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์

Main Article Content

วีรยา คำเรืองฤทธิ์

Abstract

ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์ เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า ออก ฉายในปี 2017 กำกับโดย สตีเฟน ชบอสกี และเขียนบทโดย สตีเฟน ชบอสกี ร่วมกับ แจ็ค ธอร์น และสตีเวน คอนราด ซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายปี 2012 เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ (ชื่อภาษาอังกฤษ Wonder) เขียนโดย RJ. Palacio

Article Details

How to Cite
คำเรืองฤทธิ์ ว. (2019). เรียนรู้ผ่านหนัง : ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์ . Sikkhana, 6(7), 163–168. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/240992
Section
Movie Review

References

นนท์ โรจน์วชิรนนท์. (2560). เทรชเชอร์ คอลลินส์ (Treacher Collins Syndrome). สืบค้นวันที่ 5
พฤษภาคม 2562 จาก http://www.craniofacial.or.th/kn treacher_collins.php.
Genetics Home Reference. (2019). Treacher Collins syndrome. Retrived May 9, 2019, from
https://ghr.nlm.nih.gov/condition/treacher-collins
syndrome?fbclid=IWAR2KUKKO4nFhhXxquWLTJİMDmYpiOsa5XyjAM2eGlaEa_w3RK646
GOfj9Ok#genes
ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์
ครั้งที่ 21. กรุงเทพ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย