การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครอบครัวเด็กพิการซ้อนเผ่าลาหู่ในตำบลวาวี

Main Article Content

ภทรา นาพนัง
รัชนีกร ทองสุขดี

Abstract

กลิ่นอายของวัฒนธรรมชนเผ่าที่สัมผัสได้จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาเด็กพิการซ้อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Rehabilitation: CBR) ที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ชวนให้นึกถึงวัฒนธรรมดั่งเดิมที่รังสรรค์วิถีชีวิตอันแสนงดงามของชาวบ้านในชุมชนวาวีได้เป็นอย่างดี ก่อนที่เทคโนโลยีและความทันสมัยจะเข้าถึงคนในชุมชน ก่อนที่สังคมจะเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างไร มีความเชื่อ มีวัฒนธรรม ประกอบอาชีพอะไร และเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าความทันสมัยที่เข้ามาสู่ชุมชนแห่งนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของครอบครัวเด็กพิการซ้อนเผ่าลาหู่ในตำบลวาวีอย่างไรบ้าง มีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

Article Details

How to Cite
นาพนัง ภ. ., & ทองสุขดี ร. . (2019). การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครอบครัวเด็กพิการซ้อนเผ่าลาหู่ในตำบลวาวี. Sikkhana, 6(7), 16–29. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/241010
Section
Original Articles

References

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2019). กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก http://dep.go.th/?q=th/fund/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
สุนิษา สุกิน. (2552). การเต้นจะคึของลาหู่นะ (มูเซอดำ) กรณีศึกษา ตำบลด่านแม่ละเมาะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขานาฏยศิลปไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). เชื่อ. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88-2.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). โลกาภิวัตน์. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%92%E0%B9%95-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93.
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2558). ศาสนา. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก
http://www.royin.go.th/?knowledges=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%92%E0%B9%95-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%93.
สำนักจัดหางานจังหวัดนครปฐม. (2016). พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก https://www.doe.go.th/prd/nakhonpathom/law/param/site/136/cat/42/sub/28/pull/sub_category/view/list-label
IMPECT ASSOCIATION. (2016). ชนเผ่าลาหู่ (LAHU). สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562. จาก https://impect.or.th/?p=14995.