ตัวแบบวาวี: มิติใหม่สู่การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

Main Article Content

ภคินี แดงปะละ
รัชนีกร ทองสุขดี

Abstract

การช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2553 โดยมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน เส้นทางเริ่มต้นของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของตำบลวาวี เริ่มจากสภาพความพิการของเด็กพิการส่วนใหญ่พิการรุนแรง จึงก่อให้เกิดกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ชุมชนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่เป็นโค้ช ระยะที่ 2 ชุมชนฝึกทำเจ้าหน้าที่เป็นโค้ชพี่เลี้ยง  ระยะที่ 3 ชุมชนดำเนินการเองจนเป็นเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในมิติที่หลากหลาย ทั้งมิติทางสุขภาพเด็กพิการ มิติทางสังคม มิติทางการศึกษา มิติการเสริมพลังความเข้มแข็งของ  ผู้พิการและชุมชน การสร้างพลังและความเข้มแข็งในการช่วยเหลือเด็กพิการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและเครือข่าย โดยอาศัยครอบครัวและชุมชนเป็นแกนหลักในการดูแลคนพิการอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการพัฒนาเด็กพิการในระดับชุมชนทำให้ชุมชนตำบลวาวีเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน (CBR) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Article Details

How to Cite
แดงปะละ ภ., & ทองสุขดี ร. . (2019). ตัวแบบวาวี: มิติใหม่สู่การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน. Sikkhana, 6(7), 30–44. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/241013
Section
Original Articles

References

มัทนา บั้งเงิน. (2558). บทบาทของผู้ปกครอง นักสหวิชาชีพและผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัชนี สรรเสริญ. (2553). การบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถาน
บริการปฐมภูมิ: บทเรียนรู้จากประเทศไทย. ชลบุรี: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
รัชนี สรรเสริญ. (2555). การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนกลุทธ์หลักเพื่อดุแลคนพิการ.
เชียงราย : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ. (2550). พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ เล่ม 124 ตอนที่ 61 ราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน 2550. (วันที่ 5 มกราคม 2562) แหล่งที่มา http://www.mol.go.th .pdf.