“มหามิตรวาวี” เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การพัฒนาเด็กพิการซ้อน

Main Article Content

มนฤทัย โลกคำลือ
วีระพงษ์ แสงชูโต

Abstract

ชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายทำงานภายใต้แนวคิดของการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (Community based rehabilitation) หรือ CBR ประกอบไปด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลเด็กพิการในชุมชน มีการทำงานร่วมกัน เป็นพันธมิตรกันในการประสานงาน ดูแลช่วยเหลือ และร่วมมือกันในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล ส่งเสริม จัดการศึกษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน ปัจจัยที่เครือข่ายมหามิตรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนทั้งต่อตัวเด็ก ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จมาจากการที่ มีความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่สามารถส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ แก่เด็กพิการซ้อน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านสังคม รวมถึงการเสริมสร้างพลัง แรงใจ ในการทำงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน สร้างความตระหนักรู้ของครอบครัวและชุมชนให้เห็นความสำคัญของคนพิการ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน มีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม   อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

Article Details

How to Cite
โลกคำลือ ม. ., & แสงชูโต ว. . . (2019). “มหามิตรวาวี” เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การพัฒนาเด็กพิการซ้อน. Sikkhana, 6(7), 45–59. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/241014
Section
Original Articles

References

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2015). พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 205 ราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2534. สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2562 จาก http://nep.go.th/th/node/436
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2550). พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 กันยายน 2550. สืบค้นเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2562 จาก http://www.pwdsthai.com/files/law/law2550.pdf