การวางแผนการเปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่โรงเรียน: แนวทางการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ดอยวาวี

Main Article Content

ศิริพร ตันทโอภาส
รัชนีกร ทองสุขดี

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของกรณีศึกษาเด็กพิการในชุมชนดอยวาวี จังหวัดเชียงราย ชื่อเด็กชายณัฐ (นามสมมุติ)  เด็กชนเผ่าลาหู่ อายุ 6 ปี ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่เป็นตายายผ่านล่ามที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการโทรศัพท์พูดคุยกับมารดา การสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การได้รับข้อมูลจาก  การบรรยายของวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี การสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของกรณีศึกษาขณะอยู่ที่บ้าน พบว่ากรณีศึกษามีความพร้อมที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน เขามีโอกาสทางการศึกษาแต่กำลังจะไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะภาวะความพิการ ความรัก และความเชื่อ ของผู้ปกครอง การวางแผนการเปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่โรงเรียนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กชายณัฐ ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

Article Details

How to Cite
ตันทโอภาส ศ., & ทองสุขดี ร. . (2019). การวางแผนการเปลี่ยนผ่านจากบ้านสู่โรงเรียน: แนวทางการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการในพื้นที่ดอยวาวี. Sikkhana, 6(7), ุ60–72. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSikkhana/article/view/241015
Section
Original Articles

References

กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ. (2561). การศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561 จาก http://202.151.176.107:8080/public/education.do?cmd=goView&id=19.
ไทยตำบลดอทคอม. (2562). ข้อมูลตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย เชียงราย. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 จาก http://www.thaitambon.com/tambon/571006.
ราชกิจจานุเบกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 3ธันวาคม 2561 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). คู่มือการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สปริงนิวส์. (2560). กรมพก.เร่งดันคนพิการให้ได้รับการศึกษาหลังพบกว่า 5 แสนคนยังไม่ได้รับโอกาส. สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 2561 จาก https://www.springnews.co.th/news/154690.
Patton, J. R., & Dunn, C. (1998). Transition from school to young adulthood: Basic concepts and recommended practices. Austin. PRO-ED.