กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้ล่วงละเมิดสิกขาบทของกลุ่มพระฉัพพัคคีย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF