Return to Article Details ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 19 Download Download PDF
การล็อกอินสำหรับสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลง โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ ลิงก์นี้