กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันฟู้ดแพนด้า ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล