กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้า ระหว่างเถรวาทกับมหายาน ที่ปรากฏในสัทธรรมปุณฑรีกสูตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล