วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ   ได้กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2) เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย

3)  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Vol. 6 No. 3 (2019): September - December (กันยายน-ธันวาคม 2562)

Published: 2019-12-28

Contents

สุชานาถ สิงหาปัด

-

Editorial

สุชานาถ สิงหาปัด

-

HOW CAN HR SURVIVE IN THE VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY, AND AMBIGUITY (VUCA) WORLD?

จำเนียร จวงตระกูล; พิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์

331-345

Legal Measures for Supporting Transfer of Development Rights

สุรศักดิ์ มีบัว; รชต สุระเศรณีกุล

412-434

Effects Of Cooperative Learning STAD Technique And SSCS Model Toward Mathematical Problem Solving Abilities On Pythagorean Theorem Of Mathayomsuksa II Students

แทนไทย ชัยคำภา; วรรณธิดา ยลวิลาศ, เอกวิทย์ ลำพาย

465-482

Forms of The Debt Management in Ban Khan Phai Community

โสภณ มูลหา; ประวิชญา ณัฎฐากรกุล, ทรงเกียรติ ซาตัน, พรพิมล พิมพ์แก้ว, ปรีชา ทับสมบัติ

483-500

View All Issues

Indexed in tci