กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบการจัดการปกครองท้องถิ่นบนฐานแนวใหม่: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล