กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราส่วนทางการเงินที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy