กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาของการใช้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา : ศึกษากรณีการใช้อำนาจ ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล