การประเมินโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

  • Pathawut Rakklin Piboonbumpen Demonstration Scool, Faculty of Education Burapha University
  • Siriyupin Suthanatphakchana Piboonbumpen Demonstration School, Faculty of Education, Burapha Uninversity

Keywords:

Evaluation program/ international cooperative/ language and culture exchange program

Abstract

           การวิจัยจะต้องรับผิดชอบเพื่อประเมินบ้านพักตากอากาศโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาและภาษาต่างประเทศ โคกหมิง มณฑลยูนนาน โรงเรียนเรียกร้องให้ประชาชนจีนใช้ ในการวิจัยเป็นผู้ช่วยอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการด้านมองข้ามปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการและด้านด้านคำนวณ 4 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติมาแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าสำหรับความต้องการ (μ) และค่าสำหรับมาตรฐาน (σ)

            ผลการวิจัยจะได้จัดทำโครงการความร่วมมือของทุ่งนาเพื่อเรียนรู้ภาษาเหล่านี้โดยให้กลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมมาก (μ=4.48, σ=0.39) ส่วนอาจารย์ (μ=4.66, σ=0.41 ) ผู้ ปกครอง (μ=4.60, σ=0.40) และนักเรียน (μ=4.62, σ=0.33) มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว มีด้านใดบ้างที่พิจารณาด้านเหล่านี้โดยย่อ กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านต่างๆ เหมาะสมเหมาะสมกันมากที่สุดทุกด้าน (μ=4.62, σ=0.33) โดยผู้บริหารมีคำอธิบายจำนวนมากที่สรุปผลจากการจัดทำโครงการ ร่วมมือพัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาภาษาที่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนของอาจารย์และนักเรียน

Author Biographies

Pathawut Rakklin, Piboonbumpen Demonstration Scool, Faculty of Education Burapha University

Lecturer, Piboonbumpen Demonstration School, Faculty of Education, Burapha Uninversity

Siriyupin Suthanatphakchana, Piboonbumpen Demonstration School, Faculty of Education, Burapha Uninversity

Lecturer, Piboonbumpen Demonstration School, Faculty of Education, Burapha Uninversity

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561. กรุงทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

ธิดา ฉิมพลี. (2549). การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

พระมหาประโยชน์ ต๊ะพงษ์. (2549). การประเมินโครงการฝึกอบรมศีลธรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียน. วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

พุทธชาด ศุภลักษณ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอาชีวศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://civec.vec.go.th/LinkClick.aspx?

fileticket=qMq3vwq6yis%3d&tabid=2820&portalid=56&mid=6451&language=th-TH [2564, 12 มกราคม].

วรรณดี นาคสุขปาน. (2557). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในกลุ่มประเทศอาเซียน. วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา, วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Stufflebeam, D. L. (1983). The CIPP Model for Program Evaluation. In Evaluation Models, (pp. 117-141). Springer, Dordrecht.

Zhong, Bingling. (2018). THE DEVELOPMENT OF CHINESE COMMUNICATION-BASED LEARNING PACKAGE FOR THAI GRADE 8

STUDENTS. Master of Education Curriculum and Instruction, Faculty of Education Burapha University.

Downloads

Published

2022-11-26