การนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัย บนท้องถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • ฟาดีล อาดัม

คำสำคัญ:

การนำนโยบายไปปฏิบัติ, สวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน, จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 385 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา อาทิ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน อาทิ สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับของการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานีอยู่ในระดับมากที่สุด และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยนโยบาย(X1) ปัจจัยด้านจิตสำนึกความปลอดภัย(X3) และ ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่(X4) ส่งผลเชิงบวก และ สามารถพยากรณ์ การนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

10.01.2021