ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2563): วารสารวิชาการไทยวิจัยและการจัดการ Thai Research and Management Journal

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2563): วารสารวิชาการไทยวิจัยและการจัดการ Thai Research and Management Journal
เผยแพร่แล้ว: 30.04.2020

Articles