กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยในการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า แก่ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิต อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy