กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว: กรอบแนวคิดและคุณูปการทางทฤษฎี Anthropology of tourism: A theoretical framework and its contributions Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล