กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบรับการแสดงความไม่พอใจในภาษาไทย Linguistic strategies for responding to complaint in Thai Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล