กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดออร์ฟ ร่วมกับการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการจัดการตนเองของนักศึกษาวิชาชีพครู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy