กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้วยการบูรณาการ ระหว่างข้อเสนอการพัฒนางานกับแผนการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF