กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF