การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย เป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง

Main Article Content

วิธวรรธน์ สีชื่น

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของนักศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินนักศึกษาครูด้านการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการใช้งานวิจัยเป็นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่เรียนตามกระบวนการการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง แล้วนำไปใช้ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจริง พบว่า มีผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

วิธวรรธน์ สีชื่น, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

ประเวศ วะสี. (2554). ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยาก ของคนทั้งแผ่นดิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2523). หลักและวิธีการสอนพลศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพิไทยวัฒนาพานิช.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2555). โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).