กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักเกณฑ์และรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณสาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF