กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้การอภิปรายกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ และลดความวิตกกังวลในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF