กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2564): ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more