ผู้ทรงคุณวุฒิ   
1.ศาสตราจารย์พิเศษคนึง        ฦาไชย

สำนักงานกฎหมายคนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

2. รองศาสตราจารย์จรัล  เล็งวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. รองศาสตราจารย์จุฑามาศ  นิศารัตน์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต  สายสุนทร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ  สันตาสว่าง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง   ศาลยุติธรรม
8. รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์  นักวิชาการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ        ศาลยุติธรรม
10. ศาสตราจารย์ทัชมัย  ฤกษะสุต          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล สำนักงานอัยการสูงสุด       
12. อาจารย์ ดร.ธเนศ  สุจารีกุล  มหาวิทยาลัยรังสิต
13. นายนัทธี  จิตสว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
14. นายนิรุฒ  มณีพันธ์   การรถไฟแห่งประเทศไทย
15. นางปิยนุช มนูรังสรรค์ ศาลยุติธรรม
16. นายประภาศ  คงเอียด กระทรวงการคลัง
17. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ศาลยุติธรรม
18. นายปิยะ ครุฑเดชะ  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด
19. ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา สุทธิบดี  นักวิชาการอิสระ
20. รองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21. ดร.เพชรรัตน์  ศุภนิมิตรกุลกิจณี   กระทรวงการคลัง
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
23. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26. นายวรวุฒิ ทวาทศิน ศาลยุติธรรม
27. ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  อริยะนันทกะ ศาลยุติธรรม
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
29. นายศักดิ์ชัย  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

30. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  พินิจภูวดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ สำนักงานอัยการสูงสุด 
32. นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร ศาลยุติธรรม
33. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
34. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
36. ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร  นักวิชาการอิสระ
37. นายสอนชัย สิราริยกุล ศาลยุติธรรม
38. รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
39. ดร.สุมาพร ศรีสุนทร กระทรวงการคลัง
40. นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ กรมสรรพากร
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  ทรรศนกุลพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43. อาจารย์ ดร.ปิติ  เอี่ยมจำรูญลาภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44. นายสมจิตร์ ทองศรี ศาสยุติธรรม
45. นายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ศาลยุติธรรม
46. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
47. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
1.  ศาสตราจารย์พิเศษคนึง ฦาไชย    สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2.  ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน สำนักกฎหมายมงคลนาวิน จำกัด
3.  รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ นักวิชาการอิสระ
4.  นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
     
บรรณาธิการ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา  ภักดีคง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
กองบรรณาธิการ
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2.  ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวรรณ ทองใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.  อาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6.  ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา  สุทธิบดี นักวิชาการอิสระ
7.  นายนัทธี จิตสว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
8.  ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  อริยะนันทกะ ศาลยุติธรรม
9.  นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร  ศาลยุติธรรม
10. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์  สำนักงานอัยการสูงสุด
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12. นายวรวุฒิ ทวาทศิน ศาลยุติธรรม
13. นายนิรุฒ มณีพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
14. นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ศาลยุติธรรม
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. นางสาวสุกัญญา แย้มพราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. นายณศุท  กรองแก้วอาริยะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. นางสาวนริศรา สารรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19. นายเพชร  ชื่นชม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง