ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
1.  ศาสตราจารย์พิเศษคนึง ฦาไชย    สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
2.  ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน สำนักกฎหมายมงคลนาวิน จำกัด
3.  รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ นักวิชาการอิสระ
4.  นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
     
บรรณาธิการ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา  ภักดีคง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
กองบรรณาธิการ
1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2.  ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรวรรณ ทองใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนพร  จิตต์จรุงเกียรติ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5.  อาจารย์ศศิประภา ศิสศิ วรรณาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6.  ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา  สุทธิบดี นักวิชาการอิสระ
7.  นายนัทธี จิตสว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
8.  ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย  อริยะนันทกะ นักวิชาการอิสระ
9.  นายสมชัย ฑีฆาอุตมากร  ศาลยุติธรรม
10. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์  สำนักงานอัยการสูงสุด
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  รัตนชื่อสกุล บริษัท อลงกรณ์ กฎหมายธุรกิจ จำกัด
12. นายวรวุฒิ ทวาทศิน ศาลยุติธรรม
13. นายนิรุฒ มณีพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
14. นางทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง ศาลยุติธรรม
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. นางสาวสุกัญญา แย้มพราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17. นายณศุท  กรองแก้วอาริยะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18. นางสาวนริศรา สารรัตน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19. นายเพชร  ชื่นชม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง