เหตุรำคาญอันเกิดจากการรุกล้ำของแสง

Main Article Content

ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

Abstract

                   การส่องรุกล้ำของแสงสามารถที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือผลกระทบในด้านลบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นเหตุให้เกิดเหตุรำคาญต่อเพื่อนบ้านและรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันอีกด้วย การใช้ไฟส่องสว่างภายนอกอาคารอย่างไม่สมควรหรือใช้งานในปริมาณที่มากจนเกินย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ แม้ว่าแสงสว่างในปริมาณที่เหมาะสมหรือแสงสว่างในระดับที่จำเป็นจะเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนและระดับการใช้งานแสงสว่างที่สมเหตุผลก็เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านทั่วไปพึงคาดหวังเอาไว้ หากแต่แสงสว่างที่มากจนเกินไปหรือการใช้งานแสงสว่างที่ส่องรุกล้ำก็สามารถถูกจำแนกให้เป็นเหตุรำคาญเมื่อแสงสว่างในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนหรือต่อการใช้งานทรัพย์สินอย่างปกติสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้วางหลักเกณฑ์นิยามความหมายของเหตุรำคาญ ได้แก่ การกระทำใดๆ      ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนข้างเคียงแต่ทว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไม่ได้กำหนดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการใช้งานแสงสว่างในลักษณะที่เป็นเฉพาะเจาะจง โดยเหตุรำคาญจากการใช้งานแสงสว่างถือเป็นเพียงเหตุรำคาญโดยทั่วไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เท่านั้น หากแต่เหตุรำคาญจากการใช้งานแสงสว่างไม่ถือเป็นเหตุรำคาญเฉพาะตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่ากฎหมายไทยไม่ได้วางหลักเกณฑ์รองรับให้เหตุรำคาญจากการใช้งานแสงสว่างเป็นเหตุรำคาญเฉพาะตามกฎหมายที่มีหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาเฉพาะเจาะจง     ที่แปลกแยกหรือแตกต่างไปจากเหตุรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมประเภทอื่นๆ

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Campaign to Protect Rural England. Lighting Nuisance Survey 2009/10: Summary Results. London: Campaign to Protect Rural England, 2010.
Campaign to Protect Rural England. Light pollution as a Statutory Nuisance: A ‘how to’ guide. London: Campaign to Protect Rural England, 2014.
Canterbury City Council. Canterbury District Local Plan: Supplementary Planning Document Outdoor Lighting. Canterbury: Canterbury City Council, 2006.
Charnwood Borough Council.Nuisance from Artificial Light. Loughborough: Charnwood Borough Council, 2011.
Chartered Institute of Environmental Health. Statutory nuisance [Online]. Available URL: http://www.cieh.org/policy/environmental-protection/statutory-nuisance. html, 2017 (May, 17).
Colchester Borough Council. Other types of nuisance: Artificial Light [Online]. Available URL: http://www.colchester.gov.uk/article/13092/Other-types-of-nuisance, 2006 (April, 6).
Department for Environment, Food & Rural Affairs. Artificial light statutory nuisance – continued utility of the current exemptions for certain premises Section 79(5B) Environmental Protection Act 1990. London: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2011.
Department for Environment, Food & Rural Affairs. Statutory Nuisance from Insects and Artificial Light. London: Department for Environment, Food and Rural Affairs, 2006.
Environmental Protection UK. Light Pollution. Brighton: Environmental Protection UK, 2007.
Government Digital Service. Guidance Artificial light nuisances: how councils deal with complaints [Online]. Available URL: https://www.gov.uk/guidance/ artificial-light- nuisances-how-councils-deal-with-complaints, 2015 (April, 7).

Horsham District Council. A self help guide to nuisance neighbours. West Sussex: Horsham District Council, 2016.
Lewin,Ian. Light Trespass and Light Pollution - Practical Approaches to Dealing with Problems. Scottsdale, AZ: Lighting Sciences Inc., 2000.
Martin Morgan-Taylor and Bob Mizon. “Light pollution now subject to the criminal law of statutory nuisance.”Journal of the British Astronomical Association 3, 115 (June 2015): 125-126.
Métioui,Abdeljaliland Louis Trudel. “The Model of the Rectilinear Propagation of Light and the Study of the Variation of the Size of a Shadow.” US-China Education Review 2, 2B (February 2012): 173, 186.
Moreton Bay Regional Council. Fact sheet Light Nuisance. Moreton: Moreton Bay Regional Council, 2017.
North Warwickshire Borough Council. A Guide for the Design of Lighting Scheme. North Warwickshire: North Warwickshire Borough Council, 2003.
Pembrokeshire County Council. Light Pollution [Online]. Available URL: https://www. pembrokeshire.gov.uk/content.asp?nav=1626,2380,110,935&parent_directory_id=646&id=20365, 2015 (August, 13).
Taunton Deane Borough Council. Taking your own action for Nuisance Problems Guidance for complaining about a nuisance problem direct to the Magistrates Court. London: Taunton Deane Borough Council, 2017.
Townsville City Council. Light Nuisance. Townsville: Townsville City Council, 2017.
West Lothian Council. Information Sheet PH07b The law of Statutory Nuisance [Online]. Available URL: https://www.westlothian.gov.uk/media/2793/Statutory-Nuisance-PH07B/pdf/PH07b_Statutory_Nuisance.pdf, 2015 (November, 25).