การคุ้มครองสัตว์และสิทธิในการรับมรดกของสัตว์เลี้ยง

Main Article Content

พิชศาล พันธุ์วัฒนา

Abstract

                  ในอดีตกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติขึ้นในหลายประเทศต่างตีความสัตว์เลี้ยงมีสถานะเป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของเจ้าของผู้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับสัตว์ของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้บัญญัติกฎในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ มีมาตรการในการปฏิบัติต่อสัตว์ในด้านต่างๆ อย่างมีมนุษยธรรมตลอดจนคำนึงเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพของสัตว์มากกว่าในอดีต จนถึงกระทั่งในบางประเทศเปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงได้รับสิทธิการรับมรดกเมื่อเจ้าของเสียชีวิต แต่สำหรับประเทศไทยเมื่อเจ้าของเสียชีวิตมรดกของผู้ตายต้องตกแก่ทายาทหรือผู้รับพินัยกรรม ไล่เรียงตามลำดับจนท้ายสุดไม่มีผู้ใดก็ตกแก่แผ่นดิน ไม่มีที่ว่างเหลือให้สัตว์เลี้ยงรับมรดกจากเจ้าของแต่อย่างใด

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555-2559 [Online]. Available URL: http://labanimals.net/images/Download/Strategy/Plan2555-9 %20update.pdf, 2555 (มีนาคม, 2).
แนวหน้าออนไลน์. กรมปศุสัตว์ทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน [Online]. Available URL: https://soclaimon.wordpress.com/2015/08/29/%, 2558 (สิงหาคม, 10).
ผู้จัดการออนไลน์. จัดอันดับสัตว์เลี้ยงเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก [Online]. Available URL: http: //www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9500000103156, 2550 (มีนาคม, 2).
ศุภมาส ชินวินิจกุล. “การคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์.” Assumption University Law Journal 5, 2 (กรกฎาคม 2557): 33-41.
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร. อันดับของสัตว์เลี้ยงของเศรษฐี [Online]. Available URL: http://cloudbox.3bb.co.th/share3/nzcxm3xinTvjodzjfjntu2nzjhodc5mjmgnktq4zhodg1, 2555 (มีนาคม, 19).
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์. กฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [Online]. Available URL: http://labanimals. net/index.php/component/content/article/8-onsra/194-committee-law2015.html, 2558 (กุมภาพันธ์, 26).
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [Online]. Available URL: http://www.led.go.th/datacenter/pdf/1_5.pdf, 2551 (มีนาคม, 1).
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564).” ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 115 ก” 30 ธันวาคม 2559.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ผนวก 11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ [Online]. Available URL: http://www.nrms.go.th/ FileUpload/ AttatchFile/News/255912271419438608372.pdf, 2555 (กุมภาพันธ์, 26).
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ [Online]. Available URL: http://www.worldanimalprotection.or.th/take-action/udaw, 2559 (มีนาคม, 2).
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 87 ก (26 ธันวาคม 2557): 4-13.
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 89 ก (30 ธันวาคม 2557): 4-10.
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 18ก (13 มีนาคม 2558): 1-16.
Anderson, Sara. Animal ethics between theory and praxis: Exploring differential ethical standards toward wildlife [Online]. Available URL: http://stud. epsilon.slu.se/883 8/1/anderson_s_160218.pdf, 2016 (March, 3).
CITES. Text of the convention [Online]. Available URL: https://cites.org/eng/disc/E-Tex t.pdf, 2017 (March, 20).
Lee, Courtney G. The Animal Welfare Act at Fifty: Problems and Possibilities in Animal Testing Regulation [Online]. Available URL: http:// digitalcommons.unl. edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2990&context=nlr, 2016 (March, 1).
Mancy, John. Australian animal protection law journal [Online]. Available URL: https://www.animallaw.info/sites/default/files/australia_journal_vol9.pdf, 2013 (February, 25).
Mellor, D. J. Moving beyond the “Five Freedoms” by updating the Five Provision and introducing aligned animal welfare aims,Animals,6 [Online]. Available URL: File:///C:/Users/Administrator.XHG8GJAQDWTDTWZ/Downloads/animals-06-0005%20(2).pdf, 2016 (February, 24).
OOIE. World organisation for animal health:Terrestrial animal health code [Online]. Available URL: http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/, 2016 (March, 1).
Sikes, Robert S. “Guidelines of the American Society of Mammalogists for the use of wild mammals in research and education.” Journal of Mammalogy 97, 3 (January, 2016): 663–688.