ทฤษฎีสองเงาในธุรกิจแฟรนไชส์

Main Article Content

สมชาย รัตนชื่อสกุล

Abstract

                   บทความนี้มุ่งเสนอทฤษฎีสองเงา (Two Shadows Theory) ที่ผู้เขียนสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้กับธุรกิจแฟรนไชส์อันจะทำให้การปรับใช้หลักกฎหมายสอดคล้องกับลักษณะ และธรรมชาติที่พิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะของนิติสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ โดยยกกรณีศึกษาการปรับใช้หลักกฎหมายแข่งขันทางการค้าต่อการกำหนดราคาสินค้าที่แฟรนไชซีจำหน่ายหรือให้บริการ และการปรับใช้หลักกฎหมายภาษีกับการทำการตลาดในเขตพื้นที่ (Local Store Marketing) เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความคลาดเคลื่อนของการปรับใช้กฎหมายโดยไม่เข้าใจสถานะ ความสัมพันธ์ และธรรมชาติของธุรกิจแฟรนไชส์

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

สมชาย รัตนชื่อสกุล. “ฎีกา 4440/2552: ผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก AEC.” บทบัณฑิตย์ 67, 4 (ธันวาคม 2554).
_______. “หลักสุจริตในสัญญาแฟรนไชส์.” วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ 4, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558).
สุธีร์ศุภนิตย์. หลักการและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2522. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์. การศึกษาโครงสร้างธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ [Online]. Available URL: http:// www. dbd.go.th/download/doc/10Paper(latest%20edition).doc, 2016 (May, 13).
Bond, Helen. Building Brand through Local Store Marketing [Online]. Available URL: http://www.franchising.com/articles/building_brand_through_local_store_marketing.html, 2017 (April, 25).
Entrepreneur Asia Pacific. KFC US LLC [Online]. Available URL: http://www. entrepreneur.com/franchises/kfccorp/282495-0.html, 2015 (October, 15).
Franchise Council of Australia. What is Franchising [Online]. Available URL: http:// www.franchise.org.au/what-is-franchising-.html, 2015 (September, 19).
Grimes, Warren S. “When Do Franchises have Market Power? Antitrust Remedies for Franchisor Opportunism.” Antitrust Law Journal 65, 1 (1996): 105, 108.
Huang, Chen-I. “Agency Theory in Franchising Some Empirical Results,” Yu Da Academic Journal 7 (May 2004): 157.
International Franchise Association. McDonalds Franchise [Online], Available URL: https://www.franchisehelp.com/franchises/mcdonalds/, 2015 (October, 15).
_______. What are the advantages and disadvantages of owning a franchise [Online]. Available URL: http://www.franchise.org/what-are-the-advantages and-disadvantages-of-owning-a-franchise, 2015 (October, 15).
_______. What is a Franchise [Online]. Available URL: http://www.franchise.org/ what-is-a-franchise, 2015 (September, 19).
OECD. R eport on Competition Policy and Vertical Restraints: Franchising Agreements, p. 9 [Online]. Available URL: http://www.oecd.org/competition/abuse/1920326. pdf, 2015 (November, 12).
Pirkle, Ryan. The Importance of Local Store Marketing to SMBs [Online]. Available URL: http://www/linkedin.com/pulse/201407091632331-13718030-the-importance-of-local-store-marketing-to-smbs, 2017 (April, 25).
Rubin, Paul H.“The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract.” Journal of Law and Economics 21 (1978): 223, 227-228.
Steven, Rod.Local Store Marketing for your Franchise, QSR of Café [Online]. Available URL: http://ezinearticles.com/?Local-Store-Marketing-For-Your-Franchise,-QSR-Or-Cafe&id=4436683, 2018 (April, 9).
Thai Franchise Certer. แบล็คแคนยอนคอฟฟี่ [Online]. Available URL: http://www. thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f0000000037, 2015 (October, 15).