คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจ: การฟ้องแย้งต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอที่จะรวม พิจารณาได้

Main Article Content

พิชญ์ วิทยารัฐ

Abstract

                   การฟ้องแย้งนั้นคือการที่จำเลยฟ้องกลับมายังโจทก์ โดยจำเลยจะยื่นฟ้องแย้งมาในคำให้การ โดยหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งของฟ้องแย้งก็คือ ฟ้องแย้งที่จำเลยยื่นมาต้องเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอจะรวมพิจารณาได้ เพราะฉะนั้น หากฟ้องแย้งไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมแล้วจำเลยจะไม่สามรถฟ้องแย้งในเรื่องดังกล่าวได้ ศาลจะมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้ง

Article Details

Section
บทความรับเชิญ (Invited Article)