คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ: การกระทำความผิดด้วยกันแต่ความรับผิดไม่เหมือนกัน

Main Article Content

นิตินันทน์ บูรณะเจริญรักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความรับเชิญ (Invited Article)

References

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1 เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 11 แก้ไขเพิ่มเติม.กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562.
เข็มชัย ชุติวงศ์. “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด.” ในเอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป. หน่วยที่ 11. พิมพ์ครั้งที่ 16. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย-ธรรมาธิราช, 2546.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2560.
เนติบัณฑิตยสภา. คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562 ตอนที่ 1. บรรณาธิการโดยนายสมชัย ฑีฆาอุตมากร และผู้ช่วยบรรณาธิการโดยนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562.
ศาลฎีกา. ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา [Online]. Available URL: http://deka.supremecourt.or.th/search, 2563 (มีนาคม, 22).
หยุด แสงอุทัย. ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. บรรณาธิการโดยทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.