พัฒนาการเทคโนโลยีทางพาณิชย์นาวี: ความท้าทายทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ต่อการใช้งานเรือไร้คนขับ

Main Article Content

ณัชชา สุขะวัธนกุล
ภาณุพงศ์ เฉลิมสิน

Abstract

                 ท่ามกลางพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ การเงิน และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์เช่นในปัจจุบัน จุดประกายวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงบทความฉบับนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานและแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับระบบยานทางน้ำไร้คนขับหรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Unmanned Maritime Systems (UMSs) ซึ่งได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีประเภทไร้คนขับ ข้อบังคับทางกฎหมายและทิศทางทางเศรษฐกิจและช่วยตีกรอบพัฒนาการและการใช้งานของเทคโนโลยี   ชนิดนี้ ในขณะนี้กฎหมายและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจที่ออกมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการยังคงตอบโจทย์เฉพาะต่อการใช้ยานพาหนะทางอากาศและทางบกแบบไร้คนขับ แม้ว่าจะมีความพยายามนำมาประยุกต์ใช้กับยานทางน้ำไร้คนขับแต่เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากจึงยังไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเทคโนโลยีชนิดนี้อย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบันนี้ UMS ยังถือว่าเป็นประเด็นที่ยากแก่การทำความเข้าใจในเชิงการนำกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้


                ส่วนที่สองของบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงจุดยืนในโลกของเทคโนโลยี UMS รวมถึงพิจารณาสถานะทางกฎหมายของอุปกรณ์ชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) ในระดับสากล รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับการใช้งานเทคโนโลยีชนิดนี้ภายใต้กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค ซึ่งยังไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่า UMSs มีสถานะทางกฎหมายเป็นเรือภายใต้ UNCLOS หรือให้คำจำกัดความได้ว่า UMSs จะถูกจัดประเภทให้เป็นเรือรบหรืออุปกรณ์ทางทหารหรือไม่ อย่างไรก็ตามการใช้งานของ UMSs ในกิจการทางทะเลประเภทต่างๆ โดยชอบด้วยกฎหมายยังคงต้องอาศัยการตีความและการพิจารณาบริบททางเทคโนโลยีประกอบเข้าด้วย


                 ในปัจจุบันนี้ตลาดที่เปิดรับระบบยานทางน้ำไร้คนขับกำลังเติบโตอย่างสูง โดยมีความคาดหวังของนานาประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจทางกิจการพาณิชย์นาวี (Maritime Nation) รวมถึงประเทศซึ่งได้จับตาดูและคาดการณ์ถึงผลจากการลงทุนในเทคโนโลยีอัจฉริยะชนิดนี้ต่อความเปลี่ยนแปลงในวงการการขนส่งทางน้ำและกิจการทางทะเลประเภทอื่นๆ  ในช่วงสามปีผ่านมามีการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของบริษัทที่ได้เข้ามาลงทุนผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สร้างยานทางน้ำไร้คนขับ ความเติบโตทางเทคโนโลยีนี้ผลักดันให้ความจำเป็นในการพัฒนากฎหมายและนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


                 งานเขียนทางวิชาการชิ้นนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวของเทคโนโลยีระบบยานทางน้ำไร้คนขับที่กำลังเข้ามามีพื้นที่ในท้องตลาดผ่านมุมมองทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ บูรณาการศาสตร์แห่งสังคมวิชาการเข้ากับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้การใช้งานเทคโนโลยียานทางน้ำไร้คนขับไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในน่านน้ำแต่ละประเทศเท่านั้น การเดินเรือเป็นกิจกรรมระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวพันกับหลายรัฐร่วมกัน การสร้างเสถียรภาพให้แก่บทบัญญัติทางกฎหมายระหว่างประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละฝ่ายต้องประสานความร่วมมือกันสร้างสรรค์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน). กรณีตัวอย่างด้านความหลากหลายทางชีวภาพ “การพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล (Remotely Operated Vehicle: ROV) สำหรับใช้ในการสำรวจ" และ "โครงการสำรวจและฝึกอบรมทางทะเล” [Online]. Available URL: http://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Showcases/Biodiversity showcase2.aspx, 2563 (มีนาคม, 25).
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา. งานบริการการศึกษา. คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ: ยานใต้น้ำไร้คนขับ [Online]. Available URL: http://admission.eng.ku.ac.th/highlights/uuv, 2563 (มีนาคม, 25).
Allard, Yannick and Elisa Shahbazian. Unmanned Underwater Vehicle (UUV) Information Study. Virginia: Defense Technical Information Center, 2014.
Anderson, Romola and R. C. Anderson. A Short History of the Sailing Ship. Massachusetts: Courier Corporation, 2003.
Armstrong, John. The Vital Spark: The British Coastal Trade. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Asociacion Española de Derecho Maritimo. CMI IWG Questionnaire on “Unmaned Ships” -AEDM Response [Online]. Available URL: https://comitemaritime. org/wpcontent/uploads/2018/05/CMI-IWG-Questionnaire-UnmannedShips-SPAIN.pdf, 2020 (March, 27).
Autonomous Undersea Vehicle Applications Center. Carbon Wave Glider [Online]. Available URL: https://auvac.org/newsitems/category/39, 2020 (March, 24).
Block, Leo. To Harness the Wind: A Short History of the Development of Sails. Maryland: Naval Institute Press, 2003.
British Maritime Law Association. CMI Questionaire: Unmanned Ships [Online]. Available URL: https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/05/ CMI-IWG-Questionnaire-Unmanned-Ships-UK.pdf, 2020 (March, 27).
Button, Robert W. and others. A Survey of Missions for Unmanned Undersea Vehicles. California: National Defense Research Institute, 2009.
Canney, Donald L. The Old Steam Navy, Volume One: Frigates, Sloops, and Gunboats 1815-1885. Annapolis: NavalInstitute Press, 1990.
Carafano, James and Andrew Gudgel. The Pentagon’s robots: Arming the future. Backgrounder [Online]. Available URL: https://www.heritage.org/defense/ report/the-pentagons-robots-arming-the-future, 2020 (March, 24).
Crary, Sutcliffe Alice. Robert Fulton and The Clermont. Michigan: The Century Co., 1909.
Ferran, Lee. Foreign Spies Target Underwater Drone Fleet, Military Spooks Say
[Online]. Available URL: https://abcnews.go.com/Blotter/underwater-drone-tech-target-espionage-military-spooks/story?id=14826316, 2020 (March, 24).
Fisher, Adam. The Drone That Will Sail Itself Around the World [Online]. Available URL: https://www.wired.com/2014/02/saildrone/, 2020 (April, 13).
Hellenic shipping news. Unmanned cargo ships: the future method of transporting goods [Online]. Available URL: https://www.Hellenicshipping news.com/unmanned-cargo-ships-the-future-method-of-transporting-goods/, 2020 (March, 24).
______.The Good, the Bad and the Ugly: Unmanned Ships [Online]. Available URL: https://www.hellenicshippingnews.com/the-good-the-bad-and-the-ugly-unmanned-ships/, 2020 (March, 27).
Lavery, Brian. Nelson’s Navy: The Ships, Men and Organization 1793-1815. England: Conway, 2012.
Longley, Robert. Biography of Robert Fulton, Inventor of the Steamboat [Online]. Available URL: https://www.thoughtco.com/robert-fulton-steamboat-4075 444, 2020 (April, 10).
Mahini, Farshad andothers. An experimental setup for autonomous operation of surface vessels in roughseas [Online]. Available URL: https://doi.org/10. 1017/S0263574712000720, 2020 (March, 24).
Manley, Justin E. Unmanned Surface Vehicles, 15 Years of Development [Online]. Available URL: https://www.ieeeoes.org/history/080515-175.pdf, 2020 (March, 27).
Murphy, Patrick J. andRay W. Coye. Mutiny and Its Bounty: Leadership Lessons from the Age of Discovery. Connecticut: Yale University Press, 2013.
Park, Jeonghong and others. “Development of an Unmanned Surface Vehicle System for the 2014 Maritime RobotX Challenge.” Journal of Field Robotics 34, 4 (June 2017): 644-665.
Planet Communications. Information Dissemination: Eureka! Wave Glider [Online]. Available URL: https://www.planetcomm.com/PlanetComm_Liquid-Robotics-Wave-Glider_SV3-1, 2020 (March, 24).
National Oceanic and Atmospheric Administration. Drones at sea: Unmanned vehicles to expand data collectionfrom far-flung locales [Online]. Available URL: https://www.noaa.gov/stories/drones-at-sea-unmanned-vehicles -to-expand-data-collection-from-far-flung-locales, 2020 (March, 27).
Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht. Reply by The Nederlandse Vereniging VoorVervoerrecht (NVV) (Dutch Transport Law Association) Tothe CMIQuestion are of March 2017 with Regard to Unmanned Ships [Online]. Available URL: https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/05/CMI-IWG-Questionnaire-Unmanned-Ships-NETHERLANDS.pdf, 2020 (March, 27).
Orthmann, Andrew. Bering Sea ASV Force Multiplier [Online]. Available URL: https://asvglobal.com/wp-content/uploads/2017/01/Bering-Sea-ASV-Force-Multiplier.pdf, 2020 (March, 27).
Paine, Lincoln. The Sea and Civilization: A Maritime History of the World. New York City: Random House, 2015.
Parker, Dana T. Square Riggers in the United States and Canada: A Current Directory of Sailing Ships. United States: Transportation Trails, 1994.
Saildeone. Saildrone Fleet Launches in New Zealand on Epic Journey [Online]. Available URL: https://www.saildrone.com/news/saildrone-antarctic-circum navigation-launch-bluff-nz, 2020 (March, 29).
Schmitt, Michael N. and David S. Goddard. International law and the military use of unmanned maritime systems [Online]. Available URL: https://www. cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/ international-law-and-the-military-use-of-unmannedmaritimesystems/82EE2 7C1585B68087886773315E6953D, 2020 (April, 10).
Stein, Amanda D. NPS Acquires Two USVs, Opens Sea Web Lab for Expanded Undersea Warfare Research [Online]. Available URL: https://www.navy. mil/submit/display.asp?story_id=64803, 2020 (March, 24).
The Hague Conventions of 1899 and 1907.
The ophilus, H. P. English Law and Equity Reports. Great Britain: Little, Brown and Co., 1854.
The Seattle Times. Saildrones go where humans can't - or don't want to - to study the world's oceans [Online]. Available URL: https://www.Seattle times.com/seattle-news/science/saildrones-go-where-humans-cant-or-dont-want-to-to-study-the-worlds-oceans/, 2020 (March, 27).
Unmanned Systems Technology. General Dynamics Showcases Ship Hull Inspection AUV [Online]. Available URL: https://www.unmannedsystems technology.com/2016/09/general-dynamics-showcases-ship-hull-inspection-auv/, 2020 (March, 24).
United Nation Convention of the Law of the Sea, 1982.
Vaneck, Thomas W. and others. “Automated Bathymetry using an Autonomous Surface Craft.” Journal of the Institute of Navigation 43 (1996): 407-417.
Wilkers, Ross. Lockheed makes second investment in AI chip maker [Online]. Available URL: https://washingtontechnology.com/articles/2018/03/21/lock heed-venture-mythic.aspx, 2020 (March, 24).
Yakowicz, Will. Saildrone Hopes Its Robotic Sailboats Can Save the World by Collecting Precise Climate-Change [Online]. Available URL: https://www. inc.com/will-yakowicz/disruptor-25-2017-saildrone.html, 2020 (March, 24).