คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ: กรณีศึกษาจากคดีหวย 30 ล้าน

Main Article Content

พิชญ์ วิทยารัฐ
ทีปกร โกมลพันธ์พร

Abstract

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ: กรณีศึกษาจากคดีหวย 30 ล้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความรับเชิญ (Invited Article)

References

เข็มชัย ชุติวงศ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ,

จุฑามาศ นิศารัตน์. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.

มณทิชา ภักดีคง. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.

ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์. คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2556.

_______. คำอธิบาย นิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน,

โสภณ รัตนากร. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2565.

อุดม รัฐอมฤต. คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา,

Atiyah. Adams. and MacQueen, Atiyah’s Sale of Goods. Essex, England: Pearson,