กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้วิธีการสอนแบบถาม-ตอบ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้เกิดความสนใจในวิชาอภิธรรมปิฎกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล