การใช้วิธีการสอนแบบถาม-ตอบ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้เกิดความสนใจในวิชาอภิธรรมปิฎกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ผู้แต่ง

  • แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม

คำสำคัญ:

1.การสอนแบบถาม-ตอบ 2.พฤติกรรมการเรียนรู้ 3.ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้วิธีการสอน แบบถาม- ตอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษาโดยใช้วิธีสังเกตการณ์ ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียวหรือรายเดียว แล้วทำการทดสอบหลังการทดลอง รวม 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง หลังเวลาเรียนแล้วใช้แบบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบวัดความพึงพอใจและแบบสังเกตพฤติกรรม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  การทดสอบความรู้  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายบุคคลพบว่า นักศึกษาคนที่ 1,2, 4 และคนที่ 5  มีผลการทดลองได้คะแนนสูงสุด รองลงมาคนที่  6  และคนที่ 3 นักศึกษามีความพึงพอใจด้านเนื้อหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านผู้สอนและด้านสื่อ  ผู้สอนมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมามีความรู้ในวิชาที่สอนและสอนตรงตามเนื้อหาวิชาและแผนการสอน ส่วนด้านสื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะตั้งคำถาม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อต่าง ๆ สำหรับพฤติกรรมในการเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤติยา อรยาและคณะ(2559)การพัฒนารปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ,วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 1-17

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์. พระไตรปิฎกฉบับพระสูตรและอรรถกถาแปล (91 เล่ม). พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ 75-91พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525. พิมพ์ครั้งที่ 4. นครปฐม :โรงพิมพ์มหามกุฏราช-วิทยาลัย, 2543.

พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโมและพระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ, (2558)การศึกษาวิเคราะห์การตีความพระอภิธรรม ของพระเถระในพระพุทธศาสนา, วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์,ีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558, หน้า45-58

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554.

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์.(2553).การพัฒนาตัวแบบผู้นำเชิงนวัตกรรม, กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dosch, Mary Volesky. (2011). “The Course Fit Us”: Differentiated Instruction in the College Classroom. A Dissertation Ph.D., University of North Dakota.

Weiss, S. Davic and Legand, P. Claude. (2011). Innovative Intelligence. Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd 2011.

http://www.google.co.th/asoke.info/09Communication/Dharmapublicize/(6 กุมภาพันธ์ 2014) รินธรรม อโศกตระกูล, dokya การสอนคิดตามวิธีการของพระพุทธเจ้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-24