Return to Article Details อิทธิพลของอคติ การรับรู้ความเสี่ยง และอุปสรรค ต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF