กลับไปที่รายละเอียดของบทความ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความไม่เป็นอิสระในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล