องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความไม่เป็นอิสระในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คำสำคัญ:

การวางแผนเชิงพื้นที่, จังหวัดยะลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ศึกษากลไกการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งพิจารณาประเด็นเชิงโครงสร้างและตัวบทกฎหมายเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 6 คน และการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ได้แก่ เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลตำาบลปะแต ผลการศึกษาพบว่า ย้อนหลังกลับไปที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการกระจายอำนาจที่สำคัญที่สุดของระบบการปกครองไทยอันนำมาซึ่งการออกแบบกลไกและตรากฎหมายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและความเป็นอิสระในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ดี เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำานาจได้สร้างกลไกและตรากฎหมายหลายฉบับที่ลดทอนพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกชี้นำ กำกับ และผูกเข้ากับหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง บั่นทอนอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเจ้าของพื้นที่ ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผชิญกับปัญหาความรุนแรงมากว่า 10 ปีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไปจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ บทความชิ้นนี้จึงเสนอว่า รัฐไทยควรทบทวนทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เน้นการวางแผนด้วยความร่วมมือดังที่เคยเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตและเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งอันเป็นหนทางออกจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acting Mayor. (2020, 13 January). Betong town municipality. Interview.

Betong Town Municipality. (2019). Establishment of Betong town municipality. Retrived February 13, 2019, from http://betongcity.go.th/?page_id=4124

Betong Town Municipality. (2020). Development plan (2018-2021) Betong Municipality. Retrieved

January 30, 2020, from https://betongcity.go.th/files/com_strategy/2021-05_b3558f 796b480db.pdf

Friedmann, J. (2011). Insurgencies: Essays in planning theory. Oxon: Routledge.

Hayek, F.A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35(4), 519–530.

Healey, P. (1997). Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. New York:

Macmillan.

Ilaw. (2016). Conclusion of the draft constitution: Decentralization backwards, some localities do not require elections, and reduce public participation. Retrieved January 13, 2022, from https://ilaw.or.th/node/4212

Ilaw. (2018). Getting to know the 20-year national strategy. Retrieved January 13, 2022, from

https://ilaw.or.th/node/4775

Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.

Krizek, K., Forysth, A., & Slotterback, C.S. (2009). Is there a role for evidence-based practice in urban planning and policy?, Planning Theory & Practice, 10(4), 459–478.

Krueathep, W. (2013). Developing potential in planning and budgeting with participation of local administrative organizations in the three southern border provinces: A complete study report. Bangkok: Faculty of Political Science, Chulalongkorn University.

Pennington, M. (2002). A Hayekian liberal critique of collaborative planning. In Allmendinger, P., & Tewdwr-Jones, M. (Eds.), Planning futures: New directions for planning theory. London: Routledge.

Phatae Subdistrict Municipality. (2019). A history of Phatae Subdistrict municipality. Retrieved February 13, 2019, from https://www.patae.go.th/history

Phatae Subdistrict Municipality. (2020). Development plan (2018-2022) Phatae Subdistrict municipality. Retrieved January 30, 2020, from https://www.patae.go.th/datacenter/doc_download /a_200520_102752.pdf

Planning and Budget Officer. (2020, 13 January). Betong town municipality. Interview.

Policy and Action Plan Analyst. (2020, 13 January). Betong town municipality. Interview.

Regulations of the ministry of interior concerning the preparation of development plans of local

administrative organizations 2nd Revision B.E. 2016. (2016, 28 September). The Government Gazette, Vol.133 Special Part 218G. p.3. Retrieved January 30, 2020, from http://e-plan. dla.go.th/activityImage/404.pdf

Regulations of the ministry of interior concerning the preparation of development plans of local administrative organizations 3rd Revision B.E. 2018. (2018, 3 October). The Government Gazette, Vol.135 Special Part 246G. p.1. Retrieved January 30, 2020, from https://www. phuketcity.go.th/files/com_networknews/2020-08_05ca63c6e65da1b.pdf

Regulations of the ministry of interior concerning the preparation of development plans of local

administrative organizations. (2005, 17 October). The Government Gazette, Vol. 122 Special Part 115G. p.46. Retrieved January 30, 2020, from http://www.timesmedia.co.th/mainlaw/112.pdf

Regulations of the ministry of interior concerning the preparation of development plans of

local administrative organizations B.E. 2005 2nd Revision B.E. 2016 and 3rd Revision 2018. (2018). Retrieved January 30, 2020, http://www.lp-pao.go.th/Plan/images/book/Plan_Law_3.pdf

Yala City Municipality. (2019). Basic information about Yala City municipality. Retrieved February

, 2019, from http://www.yalacity.go.th/themes/default/general.pdf

Yala City Municipality. (2019). Development plan (2018-2022) Yala City municipality. Retrieved

February 17, 2019, from http://yalacity.go.th/files/com_report_general/2019-10/20191015_

hbqiswmo.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-28