กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>วรรณคดีสโมสรกับองค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมในสังคมไทย: ข้อวิพากษ์ในบริบทของสังคมการเมืองของการทำให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization)</b><br>'Royal Society of Literature' (RSL)(Wannakadee samosorn) as Knowledge of Thai Literature: Critics in Context of Politica ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF