กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b> ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้</b><br>People’s Attitudes and Expectations of Police Performance in the Three Southern Border Provinces Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy