กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>The Involvement of Community in the Management of Culture Knowledge : Perjud Yeerai Tradition of the Fishermen’s Community in Rawai Subdistrict, Phuket</b><br>การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม: ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่ ชุมชนชาวเล ตำบลราไวย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy